Jdi na obsah Jdi na menu
 

Veterinární podmínky na MČR Tlumačov

Veterinární podmínky pro konání MČR Tlumačov

 

Krajská veterinární správa určuje tyto veterinární podmínky pro konání organizovaného svodu koní s mezinárodní účastí ve dnech 1.10. -3.10.2021 v ZH Tlumačov s.p.o.: 

________________________________________________________________________________________________________

1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s §23 odst. 4 zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č.8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (Dále jen "vyhl. č. 136/2004 Sb."). Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhl. č. 136/2004 Sb. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

3.Dále musí být v průkazu uvedeno, že.

     a) Kůň byl vakcinován podle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, 

     b) Kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců,

     c) Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobené koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění
nebo
Kůň byla laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z osu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů.

4. Kůň pocházející s členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES), vydaným příslušným organem členského státu původu v souladu s čl. 143 nařízení (EU) 2016/429, a splňujícím náležitosti dle čl. 76 nařízení Komise v  přenesené pravomoci (EU) 202/688.

5. Kůň pocházející ze třetí země musí být doprovázen platným dokumentem CHED (Společný zdravotní vstupní doklad) a kopií příslušného veterinárního osvědčení.

6. Veterinární přejímku koní provede v místě konání svodu dne 1.10.2021 v době od 16:00 do 18:00 hodin soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. Jeho jméno nahlásí odpovědná osoba nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVSZ. Odpovědná osoba bude rovněž včas informovat KVSZ o případných změnách týkajících se termínu veterinární přejímky koní a pořádání tohoto svodu.

7. Koně, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí svodu zúčastnit.

8. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní, účastnících se svodu, kde bude uvedeno:

- jméno koně
- číslo průkazu
- registrační číslo hospodářství nebo adresa stáje
- jméno a adresa majitele koně
- číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (jen u koní ze zahraničí).

Po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého veterinárního lékaře potvrdit a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.

9. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním svodu a vytvoří podmínky pro čištění a desinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

10. Prostory a zařízení, ve kterých se koně zdržovali, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě desinfikovány. 

11. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Voráčková

Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 31
Celkem: 1577640
Měsíc: 12757
Den: 455