2959 Habas, vyřazen 10/2017, otec 2415 Hugo, matka 69/71 Alice po 2412 Gonet