Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy Svazu

 

STANOVY

Svazu chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgického koně v České republice

 

Článek I

Název, sídlo, působnost

 

Název:                         Svaz chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgického koně

v České republice ( dále jen „svaz“)

Užívaná zkratka:         NSNČMB

Sídlo:                           Zámecký park 169,   538 21  Slatiňany

IČ:       

Kontaktní adresa:       Ing. Ivan Petrtýl, Klokočov 56, 747 47  Vítkov 3

Telefon: 556 300 019

e-mail: petrtyl@seznam.cz

 

Článek II

Činnost a cíle svazu

Organizace chovu norika, slezského norika a českomoravského belgického koně v České republice.

 

Článek III

Hlavní úkoly

Svazu chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgického koně v České republice

1. zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu uvedených plemen

2. zajišťuje úkoly uznaného chovatelského sdružení v rozsahu chovu a šlechtění koní, dané zák.154/2000Sb.

3. hájí zájmy svých členů a prosazuje je vůči jiným orgánům a organizacím

4. podílí se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou činností

    svých členů

5. soustřeďuje a zpracovává důležité poznatky a zásady z činnosti odborných organizací v tuzemsku i

    zahraničí a poskytuje svým členům odborné, informační a poradenské služby

6. zabezpečuje propagaci chovu koní všemi dostupnými prostředky a vytváří předpoklady pro odbyt

7. registruje členy a vede jejich evidenci

8. vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů

 

Článek IV

Právní postavení a majetek

1. Svaz je dobrovolnou organizací chovatelů a majitelů koní uvedených plemen a dalších osob, vzniklou za

    podmínek zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, která rozvíjí svoji činnost na území České

    republiky. Je samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou - je právnickou osobou.

2. Jménem svazu jedná předsednictvo prostřednictvím předsedy a některého člena. Je-li pro právní úkon

    právním předpisem předepsána písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis

    nejméně dvou oprávněných členů předsednictva.

3. Předseda svazu zastupuje svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti, nebo pokud nemůže funkci přechodně

    vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě,že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda,

    zastupuje svaz pověřený člen předsednictva. K zabezpečení svých hospodářských funkcí, zvláště pak za

    účelem aktivování vlastních zdrojů, může předsednictvo po schválení konferencí rozhodnout o založení

    vlastního hospodářského zařízení nebo společného podniku s jinou  právnickou, nebo fyzickou osobou.

Zdroje příjmů svazu jsou:

-          finanční prostředky z dotací MZe ČR

-          členské a registrační poplatky

-          příspěvky od jiných organizací a sponzorů

-          příjmy z reklamy a propagace

-          příjmy za služby

-          uložené pokuty

-          hospodářská činnost

-          dary a dědictví

NSNČMB je oprávněn zřizovat potřebné účty související s jeho činností včetně devizových a dalších účtů v souladu s platnými předpisy. 

 

Článek V

Členská základna

Členskou základnu svazu tvoří:

Řádní členové - fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby respektující řády PK příslušných plemen, vlastnící nejméně jednoho koně zapsaného v PK.

Přidružení členové - fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby s registrovaným

členstvím v regionálních spolcích a svazech sdružených v ASCHK

Čestní členové  - fyzické nebo právnické osoby  

Ostatní členové - osoby, které mají zájem o rozvoj plemen N, SN a ČMB                           

Vznik členství:

1. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku pro daný rok

2. Přidružené členství vlastníků chladnokrevných koní vzniká podpisem smlouvy mezi svazem a

- regionálními spolky a svazy registrovanými v ASCHK nebo

- fyzickou osobou starší 18 let nebo právnickou osobou, které splňují podmínky přidruženého členství

3. Čestné členství vzniká na návrh předsednictva schválený valnou hromadou

4. Ostatní členství vzniká na základě schválení předsednictvem

Členství zaniká:

-    vystoupením člena

-    vyloučením na základě vážného porušení stanov, o kterém rozhodla valná hromada

-    úmrtím či zánikem člena (u právnických osob)

-    nerespektováním ŘPK a ŠP

-    nezaplacením členského příspěvku na daný rok                       

Práva řádných a přidružených členů

-    účastnit se oblastních schůzí

-    volit delegáty valné hromady a být volen do orgánů svazu

-    má právo ochrany a podpory svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami a v souladu s nimi

-    podílet se na akcích pořádaných svazu a využívat služeb poskytovaných svazem dle schválených směrnic

-    předkládat návrhy a podněty k činnosti svazu

-    má nárok na slevy pro členy svazu, nemá li vůči svazu nevyrovnané závazky a zaplatí členské příspěvky do 15. 3. roku, ve kterém tento nárok uplatňuje

Čestní a ostatní členové nemohou volit, ale mohou být voleni

Povinnosti členů:

-    dodržovat stanovy a další dokumenty schválené svazu a obecně platné předpisy

-    zaplatit roční příspěvek ve výši dle rozhodnutí valné hromady

-    souhlasit se zveřejněním chovatelských výsledků všech koní v jeho vlastnictví

 

Článek VI

Organizační struktura svazu

NSNČMB je samostatným právním subjektem. Organizační strukturu tvoří:

-    oblastní schůze

-    valná hromada

-    předsednictvo svazu

-    rada plemenné knihy

-    revizní komise

Oblastní schůze je schůzí všech členů svazu v příslušné oblasti. Je svolávána minimálně 1x ročně a slouží k seznámení členské základny s činností svazu a volbě delegátů na valnou hromadu. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu. Je svolávána minimálně 1x ročně. Delegáty jsou všichni řádní a přidružení členové zvolení na oblastních schůzích. Klíč pro stanovení počtu delegátů určí předsednictvo. Valná hromada schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji NSNČMB, volí a odvolává členy předsednictva, RPK a revizní komise, usnáší se na výdajích, schvaluje roční hospodářský výsledek, výši zápisného a ročního členského příspěvku. Mimořádná valná hromada může být svolána na žádost předsednictva svazu nebo poloviny řádných členů. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li zasedání přítomno nejméně 50% delegátů. V případě menšího počtu delegátů je po 60 minutách svolána mimořádná valná hromada, která rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů. Usnesení valné hromady je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů Protokol z usnesení podepisuje předseda svazu. Předsednictvo řídí práci NSNČMB v období mezi valnými hromadami. Má 6 členů a je voleno na 4 roky. Do předsednictva zvolí a jmenují 3 zástupce řádní členové z Čech a 3 zástupce řádní členové z Moravy a Slezska na zemském zasedání. Přitom jmenují jednoho kandidáta na předsedu a tři zástupce do sekcí s konkrétním určením. Předsedu volí delegáti na konferenci, druhý kandidát je automaticky místopředsedou. Vzniknou tyto sekce:    

-    chovatelská (výběr klisen a hřebců, posuzování potomstva),

-    propagace a marketing (časopis, jednání se sponzory, trhy a aukce, kontakty do zahraničí),

-    odchov a výcvik (pastevní odchov, výcvik, kontakt se zemskými hřebčinci),

-    prezentace praktického využití koní.

V případě odstoupení nebo úmrtí člena předsednictva v průběhu volebního období, zvolí a jmenuje jeho nástupce oblast, kterou zastupoval. Předseda svolává předsednictvo dle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně. Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a jeho usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Z každého zasedání je pořizován písemný zápis. K hlavním úkolům předsednictva dále patří:

-    připravuje podklady pro jednání valné hromady,

-    určuje způsoby a prostředky k zajištění rozvoje a rentability činnosti svazu,

-    schvaluje přijetí ostatních členů,

-    řeší pracovně právní vztahy zaměstnanců sekretariátu svazu,

-    navrhuje členy Rady plemenné knihy,

-    rozhoduje o případné změně sídla organizace a adresy.

Rozšířené předsednictvo je předsednictvo doplněné o zástupce jednotlivých regionálních spolků, svazů a zemských hřebčinců. Rozšířené předsednictvo svolává předseda zpravidla dvakrát ročně a jeho hlavní náplní práce je přenos informací mezi svazem a spoly, koordinace aktivit a rozvrh plánu práce pro další období. Rada plemenné knihy je minimálně pětičlenná. Navrhuje ji předsednictvo a volí ji delegáti na valné hromadě. Volební období je čtyřleté. Její práva a povinnosti vyplývají z ŘPK a ŠP. Revizní komise je tříčlenná. Navrhuje ji předsednictvo a volí ji delegáti na valné hromadě. Volební období je čtyřleté. Kontroluje hospodaření svazu včetně ročního hospodářského výsledku.

 

Článek VII

Sekretariát

Je zřizován předsednictvem pro zabezpečení činnosti svazu. V čele je sekretář. Sekretariát zabezpečuje činnost podle stanov a usnesení předsednictva. Jeho složení se řídí potřebami a ekonomickými možnostmi svazu. Předseda předsednictva vykonává funkci nejbližšího přímého nadřízeného sekretáře.

                                

Článek VIII

Zánik svazu a rozdělení majetku

O zániku svazu může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná valná hromada, a to 3/5 většinou z přítomných. Přítomno musí být nejméně polovina pozvaných delegátů. Ta rozhodne i o rozdělení majetku v souladu s platnými předpisy.                                        

 

Článek IX

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly odsouhlaseny  usnesením valné hromady svazu  dne 08.03.2003 a nabývají platnosti dnem schválení na MV ČR.